Skip to main content

Andmekaitseteatis

FERRERO POLSKA COMMERCIAL sp. z o.o., registreeritud asukohaga  ul. Wiertnicza 126, 02-952 Varssavi, Poola (edaspidi: ettevõte), kes on vastutav andmetöötleja vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR, 2016/679, edaspidi: määrus) 13. ja 14. artiklile, mis käsitlevad isikuandmete kaitset, soovib teile teada anda järgmist:

1. Isikuandmete tüübid

Andmeid, mida meile tarbijateeninduses annate, sealhulgas teie eesnimi ja perekonnanimi, sünnikuupäev, telefoninumber, e-posti aadress, füüsiline aadress (kui vaja) ning need andmed (kui vaja) selle probleemi kirjeldamiseks, millest meile teatate (mis võivad sisaldada isikuandmete erikategooriaid nagu teie tervisega seotud andmed), töötleb ettevõte vastavalt määrusele ning kooskõlas muude kohalike seaduste ja määrustega, sealhulgas asjaomase järelevalveasutuse otsustega (kui neid on).

Kolmandate osapoolte andmeid võib edastada ainult juhul, kui teil on selleks õigus, näiteks tulenevalt teie seadusliku eestkostja rollist kolmanda isiku suhtes või sellest, et teil on kolmanda isiku selgesõnaline nõusolek. Teie vastutate selle klausli korral ainuisikuliselt ning olete sellest teadlik.

2. Andmetöötlemise eesmärgid ja seaduslikud alused

Ettevõtte töötleb teie antud andmeid oma äritegevuse käigus ning andmetöötlemise põhieesmärgid on: 1) teie üldistele küsimustele vastamine ja/või 2) nende probleemidega tegelemine, millest olete ettevõttele teatanud ja/või 3) ettevõtte kaitsmine.

Lisaks töödeldakse andmeid seadusega kehtestatud kohustuste (sealhulgas, kuid mitte ainult, tervishoiu- ja ohutuseeskirjadest tulenevate kohustuste) täitmiseks, kohtuvaidluste käsitlemiseks (kui neid on), kontsernisiseseks aruandluseks ning siseauditi (ohutus, tootlikkus, teenuste kvaliteet), juhtimisjärelevalve ja sertifitseerimise jaoks.

Teie andmeid võidakse töödelda ka selle korduvaks hindamiseks, kas ettevõtte eetikakoodeksis kehtestatud eetilisi ja juriidilisi nõudeid on järgitud.

Kui esitate ettevõttele üldist laadi küsimusi, siis töötleme teie andmeid üksnes sel määral, mis on vajalik teile vastamiseks, vastavalt teie päringule (määruse artikkel 6(1)(b)).

Kui see on vältimatult vajalik teie esitatud küsimustele vastamiseks või teie osutatud probleemidega tegelemiseks, võib ettevõte töödelda ka erikategooria isikuandmeid (eelkõige tervisega seotud andmed nagu allergiad või toodete muude kõrvaltoimete kohta jne), mida olete otsustanud ettevõttele anda. Neid erikategooria isikuandmeid töötleb ettevõte ainult teie eelneva ja selgesõnalise nõusoleku alusel.

Andmete töötlemine muudeks loetletud eesmärkideks ei vaja teie nõusolekut, kuna ettevõttel on õigus kasutada määruse artikli 6.1 punktides c) ja f) sätestatud vabastusi.

3. Kogumis- ja töötlemisviiside laad

Enamikul juhtudel on andmesubjektide isikuandmete kogumine kohustuslik, kuna vastasel korral pole võimalik teie päringule vastata; erandiks on meie tarbijateeninduse töötajatele telefonikõne käigus esitatud tavaküsimused.

Andmeid töötleb ettevõte ning need, kellele ettevõte on andmetöötlemise usaldanud, peamiselt elektrooniliste või manuaalsete süsteemide abil ning vastavalt määruse ja muude kohaldatavate andmekaitseseadustega nõutavate õigluse, terviklikkuse ja läbipaistvuse põhimõtetele, säilitades asjaomaste isikute privaatsuse, rakendades tehnilisi ja korralduslikke abinõusid, et tagada piisav turbetase (sealhulgas, kuid mitte ainult, vältides volitamata isikute juurdepääsu – välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused sellist juurdepääsu nõuavad – või tagades andmetele juurdepääsu taastamise pärast materiaalset või tehnilist õnnetust).

4. Andmete salvestamine ja säilitamine

Andmed salvestatakse vastavalt määrusele ja muudele kohaldatavatele isikuandmete kaitset käsitlevatele määrustele sellise aja jooksul, mis on vajalik eelmainitud otstarvete täitmiseks, perioodid on järgmised:

- 12 kuud päringute korral, mis ei ole seotud meie toodete kvaliteediga (nt teatud toote saadavus teatud riigis) või mis on seotud meie ettevõtte/brändide väljaannete või uudistega;
- 24 kuud päringute korral, mis on seotud meie toodete kvaliteediga (nt kaebused teatud supermarketist ostetud teatud toote värskuse kohta);

- 24 kuud päringute korral, kui olete rahulolematu mõne meie teenusega;
- 7 aastat teatatud intsidentide korral (nt allergia või mis tahes muu kõrvaltoime pärast teatud toote tarbimist).

5. Andmete avalikustamine, levitamine ja edastamine

Ilma et see piiraks avalikustamiskohustust, et täita mis tahes juriidilisi või lepingulisi kohustusi, võib andmeid avaldada maksu- või õigusnõustajatele, ettevõtte kaastöötajatele, valitsusele või muudele avalik-õiguslikele asutustele, kui see on nõutav pakkumiste raames; samuti isikutele, kellel on seadustega lubatud selliseid andmeid saada, asukohariigi või välisriigi kohtutele või muudele riigiasutustele õiguslike kohustuste täitmiseks või lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas ettevõtte kaitsmiseks kohtus. Kontaktandmeid võidakse avaldada aeg-ajalt ja konkreetsetel põhjustel ettevõtte tarnijatele, sealhulgas, kuid mitte ainult juhul, kui see on vajalik nendega koostöö tegemiseks, et osutada teenuseid.

Lisaks võivad andmeid töödelda ka töötajad, kellele on ettevõttes usaldatud lepingute ja teenuste haldamine. Teatud teenuste osutamiseks, mis eeldavad isikuandmete töötlemist, võib ettevõte kasutada ka kolmandaid osapooli. Andmeid võidakse avaldada ka teistele Ferrero kontserni kuuluvatele firmadele, s.t põhiettevõttele ning mis tahes muule firmale, mis on mis tahes hetkel põhiettevõtte otseses või kaudses omanduses ja/või juhtimises ja/või kaasomandis/-juhtimises, kui see on vajalik kontserni töö korraldamiseks ja juhtimiseks. Need firmad tegutsevad andmetöötlejana, järgides põhiettevõtte spetsiifilisi ja piisavaid juhiseid töötlemisviiside ja ohutusmeetmete kohta, mis on sätestatud erilepingutes. Nii eespool mainitud töötajad kui ka kolmandatest osapooltest andmetöötlejad on võtnud kas konfidentsiaalsuskohustuse või kehtib neile asjakohane seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus.

Andmetöötlejatena toimivate firmade täielik ja uuendatud loetelu on soovi korral saadaval meie privaatsusosakonnast, selleks kirjutage meiliaadressil dpo.poland@ferrero.com.

Isikuandmeid ei levitata. Üldjuhul ei edastata andmeid väljapoole Euroopa Liidu territooriumi. Kui aga peaks tekkima vajadus edastada andmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapool asuvatesse riikidesse, sealhulgas riigid, mis ei paku piisavat andmekaitset, kohustub ettevõte tagama kohaldatavate seaduste järgi piisava andmete kaitsmise ja säilitamise taseme, sõlmides selleks ka erikokkuleppeid, sealhulgas tüüptingimustega lepinguid.

Koopia kolmandate osapoolte selliste lepingutega võetud kohustuste kohta ning nimekiri neist väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatest riikidest, kuhu on isikuandmeid edastatud (kui on), on soovi korral saadaval meie privaatsusosakonnast, kirjutades meiliaadressil dpo.poland@ferrero.com.

6. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on määrusega (artiklid 15–21) ette nähtud õigused seoses määrusega hõlmatud andmetöötlemisega, sealhulgas õigus:
• saada kinnitust teda puudutavate isikuandmete olemasolu kohta ja saada neile juurdepääs (juurdepääsuõigus);
• nõuda oma isikuandmete ajakohastamist, muutmist ja/või parandamist (parandusõigus);
• nõuda selliste isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, mille töötlemine on ebaseaduslik, kaasa arvatud need andmed, mis pole enam vajalikud seose eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi (õigus olla unustatud ja õigus töötlemise piiramisele);
• esitada vastuväide töötlemisele (vastuväite esitamise õigus);
• tühistada eelnevalt antud nõusolek, kui see on antud, ilma et see piiraks sellel nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust;
• esitada kaebus kohalikule EL andmekaitseasutusele või Poola andmekaitseasutusele (Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych, kelle kontaktandmed on leitavad veebiaadressil https://www.uodo.gov.pl/en), kui andmesubjekt usub, et ettevõte on tema teavet käsitlenud ebaseaduslikult;
• saada elektrooniline koopia oma andmetest, mis on ettevõttele esitatud lepingu raames ning lasta need andmed edastada teisele vastutavale töötlejale (õigus andmete ülekantavusele).

Ettevõte on määranud andmekaitseametniku. Eeltoodud õiguste kasutamiseks ja lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Ferrero teie andmeid töötleb, saatke e-kiri meie privaatsusosakonnale meiliaadressil dpo.poland@ferrero.com.

7. Muudatused

Teatis hakkas kehtima 15. septembril 2023.

Ettevõte jätab endale õiguse teatist osaliselt või täielikult muuta või lihtsalt selle sisu ajakohastada, näiteks kohaldatavate seaduste muutmise tõttu. Ettevõte teavitab teid sellistest muudatustest niipea kui need on kasutusele võetud ja nad muutuvad siduvaks teile teatavaks tegemise hetkest.