Skip to main content

Tietosuojailmoitus

SOREMARTEC S.A., (rekisteröity toimipaikka 16, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburg, jäljempänä ("yhtiö"), joka toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen suojaa koskevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (asetus (EU) 2016/679) ("asetus"), 13 ja 14 artiklan mukaisesti, haluaa antaa sinulle seuraavat tiedot: 

 1. Henkilötietotyypit

Yhtiö käsittelee asetuksen ja kansallisen lainsäädännön (mukaan lukien mahdolliset valvontaviranomaisen päätökset) mukaisesti kuluttajapalvelukeskuksellemme ilmoittamiasi tietoja, joita ovat mm. seuraavat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite (jos tarpeen) ja tiedot, jotka ilmoitat selostaessasi raportoimaasi asiaa (jos tarpeen), (mahdollisesti mukaan lukien erityiset henkilötietoryhmät, kuten terveyteesi liittyvät tiedot). 

Kolmansien osapuolten tietoja voidaan luovuttaa vain, jos sinulla on siihen oikeus, esimerkiksi koska olet kolmannen osapuolen laillinen huoltaja tai koska sinulla on kolmannen osapuolen nimenomainen suostumus. Olet yksin vastuussa tällaisten tietojen ilmoittamisesta. 

 1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Yhtiö käsittelee ilmoittamiasi tietoja liiketoimintansa puitteissa seuraavia päätarkoituksia varten: 1) vastausten antaminen yleisiin kysymyksiisi ja/tai 2) yhtiölle raportoimiesi asioiden käsittely ja/tai 3) yhtiön itsensä puolustaminen. 

Lisäksi tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: lainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattaminen (mukaan lukien mm. terveyttä ja turvallisuutta koskevien säädösten asettamat velvoitteet), (mahdollisten) riita-asioiden käsittely, konsernin sisäinen raportointi, sisäiset auditoinnit (turvallisuus, tuottavuus, palveluiden laatu), johtaminen, sertifiointi. 

Tietojasi voidaan käsitellä myös yhtiön eettisten ohjeiden sisältämien eettisten ja oikeudellisten vaatimusten noudattamista koskevia arviointeja varten. 

Kun esität yhtiölle yleisiä kysymyksiä, käsittelemme tietojasi ainoastaan siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä, jotta voimme antaa sinulle vastauksen pyyntösi mukaisesti (asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Jos tämä on ehdottoman välttämätöntä, jotta yhtiö voi käsitellä asianmukaisesti kysymyksiä tai ongelmia, joista ilmoitat yhtiölle, yhtiö voi käsitellä myös erityisiä henkilötietoryhmiä (erityisesti terveyteen liittyviä tietoja, kuten tietoja allergioista tai muista tuotteiden haittavaikutuksista jne.), jotka päätät antaa yhtiölle. Yhtiö käsittelee näitä erityisiä henkilötietoryhmiä vain, jos olet antanut siihen etukäteen nimenomaisen suostumuksesi. 

Tietojen käsittely muita lueteltuja tarkoituksia varten ei edellytä suostumustasi, koska yhtiöllä on valtuudet käsittelylle asetuksen 6.1 artiklan kohtien c) ja f) nojalla. 

 1. Tietojen kerääminen ja käsittely

Useimmissa muissa tapauksissa kuin kuluttajapalvelukeskukseen tehdyn puhelinsoiton yhteydessä kysyttävien peruskysymysten kohdalla rekisteröidyn henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta tiedusteluun voidaan tarjota vastaus. 

Yhtiö ja sen lukuun tietoja käsittelevät tahot käsittelevät tietoja pääosin sähköisten tai manuaalisten järjestelmien avulla integriteetin ja läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, huolehtien rekisteröityjen yksityisyyden suojan toteutumisesta ottamalla käyttöön riittävän suojan tason takaavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet (mukaan lukien mm. luvattoman pääsyn estäminen - ellei lainsäädäntö edellytä tällaista pääsyä - tai varmistamalla tietojen käytettävyyden onnettomuuksien tai teknisten häiriöiden jälkeen.) 

 1. Tietojen säilytys

Tiedot säilytetään asetuksen ja muiden soveltuvien henkilötietojen suojaa koskevien säädösten mukaisesti niin kauan, kun niitä tarvitaan yllä mainittuja tarkoituksia varten, seuraavien määräaikojen mukaisesti: 

 • 12 kuukautta sellaisten tiedustelujen osalta, jotka eivät liity tuotteidemme laatuun (esim. tietyn tuotteen saatavuus tietyssä maassa) tai jotka liittyvät yrityksemme tuotemerkkejä koskeviin julkaisuihin tai uutisiin liittyviin reaktioihin; 
 • 24 kuukautta, kun kyse on tuotteidemme laatuun liittyvistä tiedusteluista (esim. valitus, joka koskee määrätystä kaupasta ostetun määrätyn tuotteen tuoreutta); 
 • 24 kuukautta, jos olet tyytymätön johonkin palveluumme; 
 • 10 vuotta ongelmatilanteiden raportoinnin yhteydessä (esim. allergia tai muu haitallinen reaktio määrätyn tuotteen nauttimisen jälkeen). 
 1. Tietojen luovutus, levittäminen ja siirtäminen

Sen vaikuttamatta lainsäädännöstä tai sopimuksesta johtuvaan luovutusvelvoitteeseen, tiedot voidaan luovuttaa verokonsulteille tai oikeudellisille neuvonantajille, viranomaisille tai julkisille tahoille tarjouskilpailujen yhteydessä sekä henkilöille, joilla on lainsäädännön nojalla oikeus saada tiedot, luxemburgilaisille tai ulkomaisille oikeudellisille tai muille viranomaisille oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi, mukaan lukien puolustuksen hoitamiseksi tuomioistuimissa. Yhteystiedot voidaan myös luovuttaa yhtiön toimittajille mm. silloin, jos se on tarpeen palveluiden tarjoamista koskevan yhteistyön takia. 

Lisäksi tietoja voivat käsitellä työntekijät sopimuksen mukaisesti ja yhtiön palveluiden hallinnoijat. Yhtiö voi myös tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa määrättyjen henkilötietojen käsittelyä edellyttävien palveluiden tarjoamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille “Ferrero-konserniin” kuuluville yhtiöille - tämä tarkoittaa yhtiötä ja muita Yhtiön suoraan tai epäsuorasti omistamia ja/tai hallitsemia yhtiöitä - jos tämä on tarpeen konsernin sisäistä koordinointia ja hallintaa varten. Nämä yhtiöt toimivat tietojen käsittelijöinä Yhtiön antamien käsittelyohjeiden mukaisesti noudattaen sopimusten mukaisia turvatoimenpiteitä. Sekä yllä mainittu henkilöstö että käsittelijöinä toimivat kolmannet osapuolet ovat sitoutuneet toimimaan luottamuksellisesti tai niitä koskee soveltuva oikeudellinen velvoite toimia luottamuksellisesti. 

Kattava ajantasainen luettelo käsittelijöinä toimivista yhtiöistä on saatavana tietosuojaosastoltamme osoitteesta privacy@ferrero.com

Henkilötietoja ei tule levittää. Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin täytyy siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin (mukaan lukien maat, joissa tietosuojan taso ei ole riittävä), yhtiö sitoutuu varmistamaan riittävän suojan tason ja tietoturvallisuuden soveltuvan lainsäädännön mukaisin sopimuksin, mukaan lukien vakiolausekkeet. 

Kopio kolmansien osapuolien velvoitteista tällaisen lausekkeen nojalla ja luettelo niistä Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista, joihin henkilötietoja on siirretty (jos tämä soveltuu), on saatavana tietosuojaosastoltamme osoitteesta privacy@ferrero.com

 1. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyillä on tässä kuvattuun tietojen käsittelyyn liittyen asetuksen mukaiset oikeudet (artiklat 15-21), mukaan lukien oikeus: 

 • Saada vahvistus häntä koskevien henkilötietojen säilyttämisestä ja saada pääsy niihin (oikeus saada pääsy tietoihin); 
 • Saada itseään koskevat henkilötiedot päivitettyä, muutettua ja/tai korjattua (oikeus tietojen korjaamiseen); 
 • Saada poistettua tiedot, joiden käsittely on lainvastaista, tai rajoittaa niiden käsittelyä. Tämä koskee myös tietoja, jotka eivät ole enää tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne on kerätty (oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä); 
 • Vastustaa käsittelyä (oikeus vastustaa tietojen käsittelyä); 
 • Peruuttaa aiemmin annettu (mahdollinen) suostumus, tämän vaikuttamatta tietojen käsittelyn laillisuuteen tämän suostumuksen perusteella; 
 • Tehdä valitus paikalliselle EU-tietosuojaviranomaiselle tai Luxemburgin tietosuojaviranomaiselle (CNPD osoitteessa https://cnpd.public.lu/en/support/contact.html), jos he epäilevät yhtiön käsitelleen heidän tietojaan lainvastaisesti; 
 • Saada kopio yhtiölle sopimuksen puitteissa ilmoittamistaan tiedoista sähköisessä muodossa ja saada nämä tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus tietojen siirtämiseen). 

Yhtiö on nimittänyt tietosuojavastaavan. Käyttääksesi yllä olevia oikeuksiasi ja pyytääksesi lisätietoja siitä, miten Ferrero käsittelee tietojasi, lähetä sähköposti tietosuojaosastollemme seuraavaan osoitteeseen: privacy@ferrero.com

 1. Muutokset

Tämä ilmoitus on tullut voimaan 15. syyskuuta 2023

Yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä ilmoitusta osittain tai kokonaan, tai päivittää sen sisältöä esim. lainsäädännön muutosten johdosta. Yhtiö ilmoittaa sinulle tällaisista muutoksista heti, kun ne otetaan käyttöön, ja ne ovat sitovia sen jälkeen, kun olemme tiedottaneet niistä sinulle.

Ferrero aloitti toimintansa Italian Piemontessa sijaitsevassa Alban pikkukaupungissa vuonna 1946. Nykyään se on yksi maailman suurimmista pakattuja makeistuotteita valmistavista yrityksistä, ja sen rakastettuja tuotemerkkejä myydään yli 170 maassa. Ferrero Group tuo iloa ihmisille ympäri maailmaa rakastetuilla tuotteilla, kuten Nutella®, Kinder®, Tic Tac® ja Ferrero Rocher®. Noin 47 000 työntekijäämme auttaa ihmisiä juhlistamaan elämän erityisiä hetkiä. Ferrero Groupin perhekulttuuri jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Se perustuu omistautumiseen laadulle ja huippuosaamiselle, perinteisiin sekä sitoutumiseen ympäristöä ja paikallisyhteisöjä kohtaan.