Skip to main content

INTEGRITETSPOLICY

Ferrero International (”Ferrero”) lägger stor vikt vid att skydda användarnas integritet när de använder vår webbplats (”Webbplatsen”) och vi kommer att göra allt för att se till att deras personuppgifter behandlas så att deras grundläggande rättigheter och friheter och personliga värdighet respekteras, speciellt med tanke på sekretess. 
 
Vi på Ferrero har därför upprättat denna integritetspolicy för att kortfattat förklara för dig hur vi kommer att samla in, använda, dela och säkra dina personuppgifter. Den beskriver också vilka val du har när det gäller tillgång, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. 
 
Vi kan be våra användare att lämna vissa personuppgifter och information för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och vi skulle därför vilja förklara hur vi hanterar de uppgifter som vi får. 
Denna integritetspolicy kommer även att ge dig full information så att du kan ge ett uttryckligt och informerat samtycke till hur dina personuppgifter behandlas, när detta är relevant. 
 
I allmänhet kommer alla uppgifter som du lämnar eller som vi samlar in på den här Webbplatsen att användas av Ferrero i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. 
Detta innebär i synnerhet att all databehandling som Ferrero utför respekterar principer om laglighet, korrekthet, öppenhet, ändamålsbegränsning, lagringsminimering, uppgiftsminimering, integritet och sekretess. 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
Personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker på webbplatsen är Ferrero med säte på: 16, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. 
Ferrero har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO). För att fråga honom/henne om Ferreros behandling av personuppgifter och få en lista över företag som behandlar uppgifter för Ferreros räkning skriv till: privacy@ferrero.com
 
Vilken information samlar vi in från dig? 
 
När du använder webbplatsen och i synnerhet när du lämnar information och laddar upp filer för att komma åt tjänsterna på webbplatsen kan Ferrero samla in och behandla information om dig som individ som kan göra att du kan identifieras, antingen direkt eller tillsammans med ytterligare information (”Personuppgifter”). Denna information kan samlas in av Ferrero, både när du själv väljer att lämna den (t.ex. när du avropar någon tjänst från FerreroWebbplatsen) eller bara genom att analysera ditt beteende på Webbplatsen. 
 
 
Uppgifter som användare lämnar frivilligt 
 
När du skapar ett konto på Webbplatsen kommer du att ombes att lämna vissa Personuppgifter, som kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland och bostadsadress) och marknadsföringspreferenser för nedan nämnda ändamål. 
 
När Webbplatsen låter dig registrera dig genom din profil på sociala media (med ditt tidigare samtycke som kan återkallas) kan vi få åtkomst till samma begränsade information i profilen, d.v.s. namn, ålder, ort, likes, intressen, kontakter och bilder. 

Företagets nyhetsbrev 

Användare som vill få företagets nyhetsbrev kan prenumerera på detta. Detta är en tjänst som Ferreros pressavdelning tillhandahåller där pressmeddelanden, nyheter och berättelser om Ferrero och Ferreros produkter delas. För att göra registreringen kommer Ferrero att behandla följande personuppgifter: t.ex. för- och efternamn, e-postadress, land och företag. Den rättsliga grunden för behandlingen av ovannämnda uppgifter i syfte att motta företagets nyhetsbrev är samtycke enligt artikel 6.1.a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. En användare kan alltid återkalla sitt samtycke genom att klicka på avregistrera-knappen i slutet av ett meddelande eller skicka ett e-postmeddelande till: privacy@ferrero.com
 
Sökuppgifter 
 
Liksom alla webbplatser använder Webbplatsen datasystem och mjukvaruprocedurer som samlar in information om Webbplatsens användare rutinmässigt och överför dessa automatisk när kommunikationsprotokoll används. 
Även om Ferrero inte samlar in den här informationen för att knyta den till specifika användare är det ändå möjligt att dessa uppgifter på grund av sin natur, genom behandling och i kombination med andra uppgifter som innehas av tredje part, kan göra det möjligt att identifiera användare, antingen direkt via denna information eller genom användning av annan information som samlas in. Även denna information måste anses vara Personuppgifter. 
 
Sådan information innefattar olika parametrar kopplade till ditt operativsystem och din IT-miljö, inklusive din IP-adress, plats (land), din dators domännamn, URI (Uniform Resource Identifier), adresser till resurser som du begär på Webbplatsen, tiden för begäran, information om dina aktiviteter på vår Webbplats (exempelvis vilka sidor du besöker, vilka produkter du tittar på), metoden som används för att skicka begäran till servern, storlek på filen som erhålls som svar på en begäran, nummerkoden som anger status på svaret som skickas av servern (lyckat, avvikelse etc.), specifikationer för den enhet (exempelvis din dator, platta eller telefon) som du använder för att gå in på vår Webbplats etc., genom cookies och andra tekniker som möjliggör sådan spårning. För att hantera Flash-cookies, klicka här. Du kan kontrollera användningen av cookies i din webbläsare men om du väljer att blockera cookies kan användningen av vissa funktioner på vår webbplats eller vår service begränsas på det sätt som beskrivs nedan. 
 
Dessa uppgifter används av Ferrero bara för aggregerade, statistiska ändamål om användningen av Webbplatsen för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt och identifiera fel på och/eller missbruk av Webbplatsen, utan att de kopplas till något som identifierar en användare. Dessa uppgifter kan även användas för att utreda ansvar i det fall då databrott förövas mot Webbplatsen
 
Behandlingsaktiviteter 
 
Databehandlingen ska göras med procedurer och tekniska eller elektroniska medel som är lämpliga för att skydda konfidentialitet och säkerhet för uppgifterna och består av insamling, inspelning, organisation, lagring, avstämning, utarbetande, ändring, urval, återanvändning, länkning, användning, kombinering, blockering, kommunikation, spridning, radering och destruktion av data, inklusive en kombination av två eller flera av dessa aktiviteter. 
 
Varför behandlar vi dessa uppgifter? Ändamål med behandlingen och rättslig grund 
 
Ferrero avser att använda dina Personuppgifter som har samlats in på Webbplatsen till följande ändamål: 
 
• För att ge dig de svar eller tjänster som du begär, inklusive möjligheten att skapa ett konto för att få information från Ferrero och skicka dig aviseringar genom pushnotiser, verifiera din identitet och hjälpa dig om du förlorar eller glömmer dina inloggningsuppgifter till någon av Ferreros registreringstjänster. För att du ska kunna skapa och upprätthålla en registrerad användarprofil och behandla transaktioner och registreringar som du begär. För att vi ska kunna kontakta dig vid behov och svara på dina önskemål och frågor, inklusive e-postmeddelanden, behandla kortbetalningar och tillhandahålla andra tjänster som du begär, skicka nyhetsbrev som du prenumererar på (med enbart informativt innehåll), avsluta beställningar och leverera produkter som är köpta på Webbplatsen och tillhandahålla alla andra tjänster som du begär (”Tillhandahållande av tjänster”). 
Inget samtycke krävs för behandling av data för dessa ändamål eftersom denna behandling är nödvändig för att tillhandahålla de begärda tjänsterna och därför för fullgörandet av ett avtal i vilket du är en part eller för utförande av åtgärder som du har begärt innan du ingår ett avtal (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6.1.b). Du är inte skyldig att uppge dina Personuppgifter för Ferrero för dessa ändamål, men om du inte gör det kan Ferrero inte utföra några tjänster åt dig. 
• För marknadsförings- och reklamändamål, inklusive direktmarknadsföring samt för att utföra studier eller forskning, upprätta marknadsstatistik eller enkäter, per e-post, sms, pushnotiser, pop-up banners, direktmeddelanden, telefonsamtal från ett företag, Ferreros officiella sidor på sociala media, angående Ferreros produkter och tjänster (”Marknadsföring”) och för att skicka erbjudanden, reklam eller annan information om våra varor och tjänster till dig. Behandlingen för dessa ändamål baseras på ditt samtycke. Du är aldrig skyldig att ge Ferrero ditt samtycke till användningen av dina Personuppgifter för dessa ändamål och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser om du inte lämnar något samtycke (utom att du inte kan få mer marknadsföringsmaterial från Ferrero). Medgivande som lämnas kan senare återkallas. 
• För ytterligare marknadsförings- och reklamändamål genom att skicka dig direktreklam via e-post om varor och tjänster från Ferrero som är identiska eller liknande de som du tidigare har begärt genom din användning av Webbplatsen (s.k. ”Soft spam”). Behandling för dessa ändamål baseras på Ferreros berättigade intresse att skicka dig direktreklam via e-post om varor och tjänster som Ferrero säljer och som är identiska eller liknande de som du tidigare har köpt på Webbplatsen. Du kan blockera sådan kommunikation, och du kommer inte att drabbas av någon konsekvens om du gör det (utom att inte kunna ta emot mer kommunikation från Ferrero), genom att tacka nej via länken för avanmälan som finns längst ner i all sådan kommunikation. 
• För att skapa din användarprofil (individuell och/eller grupprofil) på vår Webbplats genom att samla in och analysera information om dina preferenser och val som du gör på Webbplatsen samt dina aktiviteter över huvud taget på Webbplatsen genom användning av profilerande cookies (”Profilering”). Denna information kommer att användas för att, om möjligt, personalisera de tjänster som erbjuds på Webbplatsen så att de passar dina preferenser och val och ge dig information och annonser som skulle kunna vara relevanta för dig och dina intressen, ge dig anpassade erbjudanden som skulle kunna intressera dig, ge dig information om andra webbplatser/tjänster som Ferrero tror skulle intressera dig. Alla algoritmer som används i denna behandling testas regelbundet för att garantera att behandlingen är korrekt och objektiv. Behandling för detta ändamål baseras på ditt samtycke som inhämtas genom cookiens pop-up banner och/eller en speciell kryssruta. Du är aldrig skyldig att ge Ferrero ditt samtycke till användningen av dina Personuppgifter för detta ändamål och du kommer inte att drabbas av några konsekvenser om du inte lämnar något samtycke (utom att du inte kan få en mer personaliserad upplevelse av Webbplatsen). Det samtycke som du lämnar kan senare återkallas, antingen genom att du ändrar inställningarna på din enhet eller kontaktar Ferrero på ovannämnda adress. 
• För att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt vilken Ferrero åläggs att samla in och/eller ytterligare behandla vissa Personuppgifter, inklusive regler om tävlingar, om användare deltar i en tävling, eller får premier på vår Webbplats (”Efterlevnad”). När du tillhandahåller Ferrero Personuppgifter måste Ferrero behandla dem i enlighet med tillämplig lag. Detta kan innefatta att spara och lämna över dina Personuppgifter till någon myndighet för att uppfylla rättsliga förpliktelser gällande skatt, tull eller annat. Inget samtycke behövs för databehandling för detta ändamål eftersom denna behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6.1.a). 
• För att förebygga och upptäcka missbruk av Webbplatsen eller bedrägeriaktiviteter genom Webbplatsen (”Missbruk/Bedrägeri”). Behandling för detta ändamål behövs för att tillvarata Ferreros berättigade intressen att förebygga och upptäcka bedrägliga aktiviteter eller missbruk av Webbplatsen (för eventuella brottsliga ändamål). 
• För att analysera och förbättra våra tjänster, förbättra Webbplatsen, utvärdera Ferreros marknadsföringsaktiviteter och tjänster, göra statistiska och demografiska analyser av Ferreros företagskunder och registrerade användare (”Analyser”). 
Behandling för detta ändamål krävs för att tillvarata Ferreros berättigade intressen av utveckling och administration av Webbplatsen och för att förbättra tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen
 
Användarna kommer inte att behöva lämna Personuppgifter för att gå in på offentliga sidor på Webbplatsen. Lämnande av Personuppgifter för ovannämnda ändamål är frivilligt, men om de obligatoriska uppgifterna (vilka de är anges i tillämpliga fall i registreringsformuläret) inte lämnas kan det hända att användaren inte kan avsluta registreringen eller inte använda sig av tillhörande tjänster. 
 
Vem har åtkomst till dina personuppgifter? 
 
Inom ramen för verksamheten och för ovannämnda ändamål kan dina Personuppgifter delas med följande företag (”Mottagare”): 
 
• Andra företag i Ferrero-koncernen för interna administrativa ändamål och 
• korrekt utsedda databehandlare som tillhandahåller speciella behandlingar eller extratjänster (t.ex. datalagring, utskick av meddelanden, webbhotell, innehållshantering, kundtjänst, IT-tjänster för drift av Webbplatsen, e-postutskick) för Ferreros räkning och enligt Ferreros instruktioner vars dataskyddsmognad har kontrollerats av Ferrero innan databehandlingsavtalet har ingåtts. Den uppdaterade listan över utsedda databehandlare, som kan innefatta andra företag inom Ferrero-koncernen, kan rekvireras från vårt dataskyddsombud. 
• Utvalda personer som har tillstånd från Ferrero att behandla de Personuppgifter som behövs för att utföra aktiviteter i samband med tillhandahållandet av tjänster på Webbplatsen (t.ex. tekniskt underhåll av nätverksutrustning och nätverk för elektronisk kommunikation) och som har åtagit sig en sekretesskyldighet eller har en sådan skyldighet enligt lag (t.ex. anställda hos Ferrero). 
• Offentliga företag, enheter eller myndigheter i enlighet med tillämplig lag eller bindande beslut från sådana företag, enheter eller myndigheter. Vi kan även lämna ut dina Personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en myndighetsbegäran. 
 
Personuppgifter kommer inte att avslöjas eller överföras till tredje part utom vid extraordinarie företagstransaktioner då Personuppgifter kan utlämnas till tredjepartsköpare/leasetagare eller förvärvare. 
 
Dataöverföring 
 
Personuppgifter kan överföras till andra länder inom Europeiska unionen där Ferreros eller Ferreros leverantörers lokaler eller servrar ligger. 
Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionens territorium. 
 
Barn 
 
För att följa lagar som skyddar barns konfidentialitet på nätet samlar Ferrero inte medvetet in några Personuppgifter från barn under 16 år. Sekretess för barn är viktigt för Ferrero. Därför rekommenderar vi att en förälder eller förmyndare hjälper och vägleder barn under 16 år som kan ha för avsikt att surfa på Webbplatsen eller komma åt de tjänster som erbjuds av Ferrero. Barn under 16 år bör inte använda Ferreros webbplats eller tjänster. Om Ferrero får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in Personuppgifter från ett barn under 16 år kommer Ferrero skyndsamt att radera denna information. 
 
Om föräldrarna/vårdnadshavarna vill förhindra en underårig person från att gå in på Webbplatsen, finns det lättillgängliga program som gör det möjligt att kontrollera tillgången till internet eller vissa webbplatser. 
 
Säkerhet för personuppgifter 
 
Alla Personuppgifter som samlas in och behandlas genom Webbplatsen kommer att lagras och behandlas så att risken för förstöring, förlust (inklusive oavsiktlig förlust), obehörigt tillträde/obehörig användning eller användning som är oförenlig med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlats in minimeras. Detta uppnås genom de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som Ferrero har implementerat. En utförlig lista över Ferreros säkerhetsåtgärder finns här
 
Lagring av personuppgifter 
 
Generellt kommer Ferrero bara att spara dina Personuppgifter så länge detta är absolut nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in. 
• Personuppgifter som behandlas för Tillhandahållande av tjänster kommer Ferrero att spara så länge vi anser att det är absolut nödvändigt för detta ändamål. Vi kommer dock att behålla information längre om det behövs för att hantera reklamationer av tjänsterna eller skydda Ferreros intressen vid ett eventuellt skadeståndsansvar i samband med tjänsterna. 
• Personuppgifter som behandlas för Marknadsföring och profilering kommer att sparas av Ferrero från det att du lämnar ditt samtycke tills samtycket återkallas. Om samtycket inte återkallas kommer du att bli ombedd att förnya det vartannat år. När ditt samtycke har återkallats (eller om du inte förnyar det när du ombeds göra detta) kommer dina Personuppgifter inte längre att användas för dessa ändamål, men Ferrero kan fortfarande spara dem eftersom det kan behövas för att skydda Ferreros intressen vid ett eventuellt skadeståndsansvar i samband med denna behandling. Ferrero kommer att spara Personuppgifter som behandlas för Soft spam från det att du lämnar ut dem till Ferrero tills att du invänder mot behandlingen. När du har invänt kommer dina Personuppgifter inte längre att användas för dessa ändamål, men Ferrero kan fortfarande spara dem, i synnerhet om detta behövs för att skydda Ferreros intressen vid ett eventuellt skadeståndsansvar i samband med denna behandling. 
Ferrero sparar Personuppgifter som behandlas för Efterlevnad under den tid som krävs enligt det lagkrav som har varit anledningen till att Personuppgifterna har behandlats. 
Ferrero sparar Personuppgifter som behandlas för förhindrande av Missbruk/Bedrägeri och Analyser så länge detta bedöms vara absolut nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlats in. 
 
Efter denna tid ska alla uppgifter raderas utom de uppgifter som vi enligt lag måste spara under längre tid. 
 
Vilka är dina rättigheter? Hur kan du tillvarata dem? 
 
Som registrerad har du rätt att när som helst: 
 
- få information om att dina Personuppgifter behandlas av Ferrero och få tillgång till och en kopia av dessa uppgifter 
- uppdatera, modifiera och/eller rätta dina Personuppgifter om dessa är oriktiga eller ofullständiga 
- få dina Personuppgifter raderade om du anser att behandlingen är onödig eller olaglig på annat sätt, spärra data om behandlingen av den är olaglig eller begränsa behandlingen 
- göra invändningar mot behandlingen av dina Personuppgifter baserat på relevanta skäl kopplade till din situation som du anser förhindrar Ferrero att behandla dina Personuppgifter för ett visst ändamål 
- göra invändningar mot behandlingen av Personuppgifter som görs i syfte att skicka reklammaterial, göra marknadsundersökningar eller för direktförsäljning eller kommersiell kommunikation 
- återkalla ditt samtycke till behandling (för Marknadsföring och Profilering) när ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen – detta påverkar inte den rättsliga grunden för behandling som skett innan ditt återkallande. 
- begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas om du anser att de behandlade Personuppgifterna är felaktiga eller att behandlingen är onödig eller olaglig eller om du har gjort invändningar mot behandlingen 
- Portabilitet: du har rätt att få en kopia av de Personuppgifter som du har lämnat till Ferrero i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig. 
- välja bort intressebaserad reklam. Vi har en utomstående partner för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredje parts partner kan använda cookies eller liknande teknik för att erbjuda dig annonsering baserat på din surfaktivitet och dina intressen. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering, klicka här or här.. Notera att du kommer att fortsätta att få generiska annonser. 
 
Observera att de flesta Personuppgifter som du lämnar Ferrero kan ändras när som helst, inklusive dina e-postpreferenser, genom att du i tillämpliga fall loggar in på din användarprofil på Webbplatsen
 
När du begär tjänster via Webbplatsen kan du ha valt ett eller flera sätt att kommunicera som innebär att Personuppgifter behandlas för Marknadsföringsändamål (t.ex. telefon, sms, e-post, post, sociala media). Du kan återkalla ditt samtycke till denna behandling för alla valda kommunikationssätt eller välja bort bara vissa sätt (om du t.ex. återkallar ditt samtycke enbart för sms-marknadsföring kommer du inte att få fler meddelanden per sms men kan fortsatt få meddelanden per e-post) i tillämpliga fall på din användarprofil på webbplatsen. 
Du kan även återkalla ditt samtycke till Marknadsföring (för meddelanden per e-post) genom att klicka på den härför avsedda länken i slutet av varje reklammeddelande. 
 
Samtycke till Profilering som görs via cookies kan återkallas när som helst. Om samtycke till Profilering har givits i en speciell klickruta kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina preferenser på din användarprofil som du har skapat på Webbplatsen
 
Du har när som helst rätt att utöva dina rättigheter enligt tillämplig lag genom att skicka en begäran till vår Privacy-avdelning per brev eller e-post till privacy@ferrero.com
Om du har ett problem som rör sekretess eller dataanvändning som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, ber vi dig kontakta vår USA-baserade utomstående tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
Slutligen har du rätt att inge klagomål till din lokala EU-dataskyddsmyndighet eller till dataskyddsmyndigheten i det land där Ferrero ligger (CNPD på https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html om du anser att vi har hanterat dina uppgifter på ett olagligt sätt. 
 
Ändringar 
 
Denna integritetspolicy trädde i kraft den 1 maj 2018. Senast ändrad: Den 2 juli 2018  
 
Ferrero förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra denna integritetspolicy eller helt enkelt uppdatera dess innehåll, t.ex. till följd av ändringar av tillämplig lag. Om Ferrero gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig per e-post (till den e-postadress som är registrerad på ditt konto) eller genom ett meddelande på den här Webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Ferrero uppmanar dig därför att regelbundet läsa den här integritetspolicyn för att bekanta dig med den senaste, uppdaterade versionen av integritetspolicyn, så att du hela tiden kan vara informerad om hur Ferrero samlar in och använder personuppgifter. 

Ferrero började sin resa i den lilla staden Alba i Piemonte i Italien 1946. Idag är det ett av världens största företag inom förpackad konfektyr, med älskade varumärken som säljs i mer än 170 länder. Ferrero Group förgyller tillvaron för människor i hela världen med populära produkter som bland annat Nutella®, Kinder®, Tic Tac® och Ferrero Rocher®. Drygt 47 000 medarbetare brinner för att hjälpa människor att fira de speciella stunderna i livet. Familjekulturen i Ferrero-koncernen är nu inne på tredje generationen och bygger på engagemang för extraordinär kvalitet, traditioner och miljömässigt och socialt engagemang.