Skip to main content

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

Ферреро компаниясы Қазақстан Республикасының аумағында кез келген ынталандыру іс-шараларын, соның ішінде беделдік-жарнамалық акцияларды, конкурстарды (бұдан әрі «Акция») өткізген кезде осындай Акцияларды ұйымдастырушы ретінде Ферреро мынаны мәлімдеп, оған кепілдік береді:

 1. Акцияға қатысу фактісі осындай тиісті Акцияның ережелеріне («Ережелер») сәйкес Ферреро компаниясының және ол тартқан кез келген Акция серіктесінің (соның ішінде Ережелерде немесе Акция туралы кез келген өзге ақпарат көздерінде көрсетілген) Акция мақсаттары үшін және Ережелер мен Қазақстан заңнамасына сәйкес Ережелерде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Акцияны жүргізуге қажетті,қатысушылар өз еркімен ұсынатын дербес деректерді кез келген тәсілмен өңдеуіне және таратуына Акцияға қатысушының еркін, нақты, ақпаратты және саналы түрде білдірген келісімін растайды.
 2. Акцияға қатысу туралы шешім қабылдай отырып, Акция қатысушысы осы арқылы өзі ерікті түрде ұсынған кез келген ақпаратты, соның ішінде Акция қатысушысының дербес деректерін, сондай-ақ қатысушы Акцияның ресми жария ресурстары (Акцияның сайты, әлеуметтік желілер және/немесе өзге коммуникациялық тәсілдер) арқылы ұсынған кез келген басқа материалдағы ақпаратты Феррероның, оның уәкілетті өкілдерінің/серіктестерінің Феррероның Ережелерге сәйкес міндеттемелерін орындауы мақсатында, Акция қатысушысының қосымша келісімін алмастан және оған бұл үшін қандай да бір ақы төлеместен, өңдей алатынына және таратуы мүмкін екендігіне келісетінін растайды. Акция қатысушылары өздері Акцияға қатысу үшін көрсеткен дербес деректерді Феррероның, оның уәкілетті өкілдерінің/серіктестерінің Акцияны өткізу мақсатында барлық заңды және қажетті тәсілдермен өңдейтінін және тарататынын түсінеді және бұған келіседі және жоғарыда қарастырылғандай, Ережелерді қабылдау кезінде дербес деректердің осылай басқарылуына келісімін береді.
 3. Акцияның мақсатына сәйкес дербес деректерде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама түрде қатысты кез келген ақпаратты, соның ішінде мәліметтер негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректер субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз және/немесе өзге де материалдық тасымалдағышта тiркелген мәліметтерді білдіреді.
 4. Акция мақсатында дербес деректерді өңдеу деген Акция қатысушысы Акцияны өткізу мақсатында ұсынған дербес деректерді жинауды, жазуды, бір жүйеге келтіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, жіберуді (таратуды, ұсынуды, қолжетімді етуді), иесiздендiруді, бұғаттауды және жоюды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбастан жасалатын кез келген iс-әрекетті (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығын білдіреді.
 5. Акция мақсатындадербес деректерді тарату деген адамдардың белгіленбеген тобына дербес деректерді ашуға бағытталған әрекеттерді, атап айтқанда: Акцияның ресми жария ресурстарына (Акцияның сайтына, әлеуметтік желілерде және/немесе Акцияның өзге жария көздерінде) Акция қатысушысының тегі, аты, әкесінің аты, телефон нөмірі, тұратын елді мекені туралы мәліметтерді, Акция қатысушысының Акция барысында Акцияның осындай ресурстарында және/немесе өзге коммуникация тәсілдері арқылы ұсынған осындай қатысушының өзге мәліметтерін, сондай-ақ Ережелерде көрсетілген және/немесе Қазақстан заңнамасында көзделген жағдайларда қатысушының жүлделерді ұтып алуы/алуы туралы мәліметтерді ашық жариялауды білдіреді.
 6. Қатысушылар Акция мақсаттары үшін ұсынатын дербес деректер Феррероға және оның уәкілетті өкілдеріне/серіктестеріне Акция мақсаттарына жетуге қажет дербес деректерге қатысты кез келген әрекеттерді, соның ішінде (шектелместен): дербес деректерді шет мемлекеттер (дербес деректерді автоматты түрде өңдеу кезінде жеке тұлғаларды қорғау туралы Еуропа Кеңесі конвенциясының тараптары болатын, дербес деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз ететін және дербес деректер субъектілерінің құқықтарын барабар қорғауды қамтамасыз етпейтін) басқа шет мемлекеттер аумағында жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, тарату, бұғаттау, жою, шекара асырып беру, сондай-ақ Қазақстанның қолданыстағы заңнамасын ескере отырып, дербес деректермен кез келген басқа іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін жіберілетінін түсінеді және онымен келіседі. Қатысушылар Акцияға қатысу үшін өздері көрсеткен немесе басқа жолмен ұсынған дербес деректерді Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері Акцияны өткізу мақсатында барлық қажетті тәсілмен өңдейтінін түсінеді және келіседі.
 7. Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері дербес деректерді Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасында көзделген қағидаттар мен ережелерді сақтай отырып өңдейтін болады.
 8. Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері дербес деректерді рұқсатсыз алудан қорғайтын қажетті шараларды қолдануға кепілдік береді. Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және осы өтініште немесе Акцияның Қағидаларында көрсетілген кепілдіктерді сақтай отырып, Қатысушылардың Акцияға қатысу мақсатында мәлімдеген барлық дербес дерегін сақтайды және өңдейді.
 9. Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері келесі қағидаларды сақтауға міндеттенеді және Акция қатысушыларына дербес деректерді өңдеуге қатысты төмендегі кепілдіктерді ұсынады:
 • дербес деректерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданыстағы талабын сақтай отырып, соның ішінде дербес деректер туралы заңнамада белгіленген қағидаттарды, талаптарды, дербес деректер операторының міндеттемелерін сақтай отырып, дербес деректердің өңделуін қамтамасыз ету;
 • Акция қатысушыларының дербес деректерін, соның ішінде Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы жинауды жүзеге асырылуын қамтамасыз ету және жүзеге асыру, сондай-ақ егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдерде өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының аумағындағы дерекқорларды пайдалана отырып, Акция қатысушыларының дербес деректерін жазуды, жүйеге келтіруді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қамтамасыз ету.
 1. Осы арқылы Акция қатысушылары Акция мақсатында жиналатын және өңделетін дербес деректердің орналасқан жері туралы хабардар етілген болып есептеледі:
 • дербес деректерді өңдеу Акцияны өткізу мақсатында, сондай-ақ жарнамалық мақсатта қажетті көлемде ғана жүзеге асырылады.
 • дербес деректер субъектілерін қандай да бір өнімдер мен қызметтер туралы хабардар ету мақсатында, сондай-ақ кез келген басқа мақсаттарда дербес деректерді пайдалануға және басқа да өңдеу түрлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдерде көзделген көлемде және жағдайларда ғана жол беріледі;
 • егер Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері Акция қатысушылары алдындағы өз міндеттемелерін орындау мақсатында Акция қатысушыларының дербес деректерін үшінші тұлғаларға беруге немесе өзгеше түрде ашуға тиіс болса, көрсетілген әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдердің талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады;
 • Акция қатысушыларының дербес деректерін өңдеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдердің талаптарына сәйкес оларды қорғау және қауіпсіздігі мен құпиялылығын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік атқару.
 1. Акция қатысушысының осы өтініште немесе Акция ережелерінде көрсетілген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімі Акция өткізілетін бүкіл мерзім ішінде және бұл мерзім өткеннен кейін Ферреро мен оның уәкілетті өкілдері/серіктестері осы өтінішке немесе Акция ережелеріне сәйкес Акция қатысушысының дербес деректерін кері қайтару туралы жазбаша өтінішін алған сәтке дейін қолданылады.
 2. Акцияға қатысу Акция қатысушысының Ферреро мен оның уәкілетті өкілдеріне/серіктестеріне Акцияны өткізу мақсатында Ферреро мен оның уәкілетті өкілдерінің/серіктестерінің дербес деректерді кез келген тәсілмен өңдеуіне және Акция мақсатында Ферреро мен оның уәкілетті өкілдерінің/серіктестерінің мұндай деректерді таратуына келісім беру фактісін растайды, Феррероның уәкілетті өкілдері/серіктестері дербес деректердің құпиялылығын сақтауға және дербес деректерді өңдеген кезде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті, сондай-ақ деректерді өңдеудің автоматтандырылған құралдарын қолдана отырып, дербес деректерді рұқсатсыз жария етуден қорғау бойынша қажетті шаралар қолданылатынына кепілдік береді. Ферреро және оның уәкілетті өкілдері/серіктестері Акция мақсатында Акция қатысушылары мәлімдеген барлық дербес деректі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдерге сәйкес сақтайды және өңдейді.
 3. Феррероға немесе оның уәкілетті өкіліне/серіктесіне табысталғаны туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен тиісті хабарламаны Ережелерде көрсетілген пошталық мекенжай бойынша жолдай отырып, дербес деректерді өңдеуге берілген келісімін Акция қатысушысы кері қайтарып алуға құқылы.

Ферреро және/немесе оның уәкілетті өкілі/серіктесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдерде көзделген негіздерде дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуге құқылы болатын жағдайларды қоспағанда, Акция қатысушысының дербес деректерді өңдеуге берілген келісімін кері қайтарып алу туралы хабарламасын алғаннан кейін Ферреро компаниясы аталған кері қайтару талабы келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде оларды өңдеуді тоқтатуға және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін тұлғаның (серіктестердің) осындай өңдеуді тоқтатуын қамтамасыз етуге және Акция мақсаттарында дербес деректерді сақтау бұдан кейін қажет болмайтын жағдайда, дербес деректерді жоюға немесе олардың жойылуын қамтамасыз етуге (дербес деректерді Феррероның нұсқауы/тапсырмасы бойынша әрекет ететін басқа тұлға өңдесе) міндетті.

Ферреро өзінің саяхатын 1946 жылы Италияның Пьемонт қаласындағы Альба шағын қаласында бастады. Бүгінде бұл 170-тен астам елде сатылатын 35-тен астам танымал брендтері бар әлемдегі ең ірі тәтті оралған азық-түлік компанияларының бірі. Ferrero компаниялар тобы Nutella®, Kinder®, Tic Tac® және Ferrero Rocher®сияқты сүйікті тағамдар мен тағамдар арқылы бүкіл әлемдегі адамдарға қуаныш сыйлайды. Collaborators компаниясының 47 000-нан астам қызметкері адамдарға өмірдің ерекше сәттерін атап өтуге көмектесуге құмар. Ferrero Group отбасылық мәдениеті, қазірдің өзінде үшінші ұрпақ, біз жұмыс істейтін планета мен қауымдастықтарға сапа мен кемелдікке, мұраға және адалдыққа ұмтылуға негізделген.